Провадження освітньої діяльності у Одеській національній академії харчових технологій (далі – ОНАХТ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 636448 від 04.06.2015 р., термін дії ліцензії до 2025 року (в залежності від напрямів підготовки), та на підставі рішення Акредитаційної комісії України (протокол № 115 від 31.03.2015 р.)) та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської національної академії харчових технологій (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №  1351/27796.

Додатки:

І. Загальні положення

1.1 Одеська національна академія харчових технологій оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями  бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

Назви освітніх програм самостійно визначаються ОНАХТ, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей та спеціалізацій. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов.

1.2 До ОНАХТ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3 Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідають затвердженому в ОНАХТ порядку.

ОНАХТ має вісім гуртожитків, які знаходяться у мальовничій частині міста у безпосередній близькості від залізничного вокзалу та крупних транспортних артерій, поблизу від учбових корпусів академії. Гуртожитки облаштовані всім необхідним для ефективної праці та відпочинку. Проведені лінії сучасних комунікацій.

1.4 Ректор забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до ВНЗ, цих правил прийому до ОНАХТ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.5 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ОНАХТ.

1.6 Рішення приймальної комісії стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків, та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються ОНАХТ з відповідними державними замовниками.

Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

1.7 Усі питання, пов’язані з прийомом до ОНАХТ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ОНАХТ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.8 Прийом до ОНАХТ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.9 Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1 На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

2.2 На навчання для здобуття ступеня бакалавра ОНАХТ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до ОНАХТ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (з іншої галузі знань), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. ОНАХТ у своїх правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

2.3 Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

2.4 Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до ОНАХТ для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. ОНАХТ у правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

ОНАХТ зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV – VI та пунктом 14.1 розділу XІV цих Правил.

2.5 ОНАХТ має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ОНАХТ.

ОНАХТ має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ОНАХТ. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

2.6 ОНАХТ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.7 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ОНАХТ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 10).

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ОНАХТ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Розміщення державного замовлення здійснюється у вищих навчальних закладах, що мають статус державної, комунальної чи приватної установи. Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та відповідними вищими навчальними закладами України, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за державним замовленням України.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ОНАХТ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в ОНАХТ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в ОНАХТ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Пн – Пт з 800 до 1800                Сб – Нд з 900 до 1600 

Обідня перерва 13-00 — 14-00

4.2 Прийом заяв і документів у паперовій формі (або електронній формі – на денну форму навчання) на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

14 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, проходити співбесіди, що проводить вищий навчальний заклад1

о 18.00 годині

20 липня 2016 року

о 18.00 годині

7 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині

27 липня 2016 року

о 18.00 годині

12 серпня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід2

21 липня – 24 липня

2016 року

8 - 10 серпня

2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів2

21 липня – 27 липня

2016 року

8 - 12 серпня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням3 (формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами)

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

15 серпня 2016 року

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

- на місця за державним замовленням

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

до 18.00 години
05 серпня 2016 року

не пізніше
10 серпня 2016 року

 

 

не пізніше
18 серпня 2016 року

не пізніше
24 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 12 серпня 2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 20 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2016 р.

1 - (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»).

2 - Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. 

Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

3 - (формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами).

4.3 Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами, на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання; на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю; для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в ОНАХТ у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

14 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині
20 липня 2016 року

о 18.00 годині
07 серпня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

21 липня – 27 липня

2016 року

08 серпня – 12 серпня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

01 серпня 2016 року

не пізніше

15 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 11 серпня 2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 18 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 21 серпня 2016 р.    

4.4 Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста; для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів для всіх напрямів

12 липня 2016 року

12 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

11 серпня 2016 року

11 серпня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

12–21 серпня

2016 року

12–21 серпня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

22 серпня 2016 року

не пізніше

22 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 23 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 23 серпня 2016 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2016 р.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ОНАХТ

5.1 Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі (див. додаток 11). Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

5.2 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ОНАХТ на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3 У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

5.5 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Вступники інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал).

5.6 Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

5.7 ОНАХТ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

5.8 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ОНАХТ, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією НАХТ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (див. додаток 11).

5.10 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ОНАХТ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ.

5.12 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ОНАХТ до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.14 Приймальна комісія ОНАХТ, до якої вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ОНАХТ, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра (див. додаток 5).

ОНАХТ може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту (вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 10 відсотків конкурсного бала) та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ОНАХТ, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до ОНАХТ (див. додаток 5).

Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає спеціальностям при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (додаток 2 Умов прийому на навчання до ВНЗ у 2016 р.)) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ОНАХТ для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності нараховуються з урахуванням коефіцієнтів (див. додаток 7 та п.6.3 до цих Правил).

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

Повинен бути вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників.

6.3 Особам з числа професійно-орієнтованої молоді, які у рік вступу закінчили підготовчі курси ОНАХТ та повністю виконали їх навчальну програму, мають позитивну атестацію з усіх дисциплін, які викладалися на курсах, до конкурсного балу, за умови вступу до ОНАХТ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності додатково нараховуються бали за схемою:

Бали слухача за результатами підсумкової атестації

Вага балу та база обрахування балу

Додаткові бали

10-12

9

8

7

6

5

4

0,05   х 200

0,045 х 200

0,04   х 200

0,035 х 200

0,03   х 200

0,025 х 200

0,02   х 200

10

9

8

7

6

5

4

Бали визначаються Методичною радою відділу довузівської підготовки ОНАХТ, склад якої затверджується наказом ректора. Бали підсумкової атестації визначаються за усі види контролю з математики, української мови та літератури.

Норма, визначена цим пунктом, поширюється на підготовчі курси ОНАХТ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців (див. додаток 6 цих Правил).

Кількість балів, визначена цим пунктом і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ОНАХТ до початку прийому заяв на участь в конкурсі.

6.4 При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VII, ІX, XVII цих Правил.

6.5 Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.6 Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра (див. додаток 4), конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому (див. додаток 12, згідно пункту 4.6), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Також повинна бути рекомендація завідуючого випускаючої кафедри, затверджена на засіданні кафедри, або декана факультету, затверджена на засіданні ради факультету.

Для вступників на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».

Програми фахових випробувань для вступників на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста складено на основі професійних спрямувань відповідних спеціальностей (див. додаток 12).

6.7 Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця (див. додаток 3) конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування; середнього балу оцінок із додатка до диплому молодшого спеціаліста та вноситься до Єдиної бази.

Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».

Програми фахових випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця складено на основі професійних спрямувань відповідних спеціальностей.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

7.1 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2 Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ОНАХТ (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

7.3 У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ОНАХТ (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

8.1 Відповідно до пункту 6.6 розділу VI, розділу VII цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Склад екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій затверджується наказом ректора академії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому вищому навчальному закладі.

8.2 Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.3 Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ОНАХТ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ та в приймальній комісії.

8.4 Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.5 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ОНАХТ, розглядає апеляційна комісія ОНАХТ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора (див. додаток 13).

8.6 Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

ІX. Зарахування за співбесідою

9.1 За результатами співбесіди зараховуються до ОНАХТ особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2 Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3 ОНАХТ оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

9.4 За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія ОНАХТ приймає рішення про можливість зарахування до ОНАХТ понад обсяг зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування в межах встановлених квот

10.1 Право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до ОНАХТ на основі повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил.

10.2 Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 7.1 – 7.3 розділу VII цих Правил.

10.3 Ці квоти встановлюються ОНАХТ у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 1.6 розділу І цих Правил.

10.4 Зарахування осіб, визначених у пункті 10.2 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.5 Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

10.6 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.2 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1 Право на першочергове зарахування до ОНАХТ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ОНАХТ:

 • вступники, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ОНАХТ;
 • вступники, які мають договір фізичної особи з ОНАХТ і підприємством;
 • вступники, які мають більший середній бал документа про освіту.
 • вступники, які мають більший бал з української мови та літератури у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту);

11.2 Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1 цього розділу.

XIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

12.2 У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

12.3 У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • зарахування за квотами або співбесідою;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

12.4 Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

XIІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1 Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за державним замовленням приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2 Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за державним замовленням відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2 – 4.4 розділу ІV цих Правил.

13.3 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ОНАХТ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1 Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 4.2 розділу ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної комісії ОНАХТ. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

14.2 Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2 розділу ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах XV, XVI та XVІІI цих Правил.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної комісії ОНАХТ).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2 Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ОНАХТ та долучається до його особової справи.

15.3 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1 Накази про зарахування на навчання видаються керівником ОНАХТ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2 – 4.4 розділу ІV цих Правил.

16.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.6 розділу XІX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з ОНАХТ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

16.3 Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4 Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

XVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ОНАХТ

17.1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року  № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

17.2 Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.3 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ОНАХТ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

- один раз на рік, до початку академічного року (до 01 листопада): для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу.

Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ОНАХТ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

17.4 Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ОНАХТ, визначаються приймальною комісією.

17.5 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до ОНАХТ на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.6 Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до ОНАХТ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до ОНАХТ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

17.7 Іноземці, які закінчили підготовче відділення або отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня і планують продовжувати навчання на наступних рівнях вищої освіти, зараховуються у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах Державної міграційної служби (5 – 10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

17.8 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

17.9 Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених ОНАХТ з юридичними та фізичними особами.

17.10 При вступі до ОНАХТ іноземці та особи без громадянства подають наступні документи:

1. анкету встановленого зразка (заповнюється в академії);

2. паспорт (оригінал), копію паспорта та копію перекладу паспорта, документа, завіреного нотаріусом України (2 екз.);

3. копію перекладу документа про освіту з оцінками (балами) за навчальними дисциплінами, завірену нотаріусом в Україні;

4. оригінал свідоцтва про закінчення підготовчого відділення або факультету іноземних громадян (для вступників на базові факультети, в аспірантуру, проходження стажування);

5. копію перекладу свідоцтва про народження, завірену нотаріусом в Україні;

6. документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами в Україні;

7. медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну;

8. страховий поліс по наданню екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули із країн, з якими укладені договори про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

9. 6 фото розміром 60х40 мм;

Для в’їзду до України іноземних громадян візового режиму, з метою навчання на базових факультетах ОНАХТ необхідно мати запрошення на навчання, студентську візу у паспорті та свідоцтво про закінчення підготовчого факультету встановленого зразка. Іноземці зараховуються до ОНАХТ на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі, за результатами співбесіди та на підставі укладених угод.

Строки прийому та зарахування іноземних громадян до ОНАХТ:

Категорія іноземних громадян

Термін подачі документів

Іноземні громадяни країн безвізового режиму, держав СНД та за державними угодами

до 01 листопада 2016 року

Іноземні громадяни візового режиму,

далекого зарубіжжя (візового режиму)

до 01 листопада 2016 року

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими ОНАХТ приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства наведений у додатку 9.

XVIІІ. Зарахування до ОНАХТ на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ОНАХТ, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2, 16.3 розділу XVІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2 Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ОНАХТ

19.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2 При реєстрації журналіст пред’являє посвідчення співробітника засобу.

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії:

- заявка на акредитацію журналістів, щодо присутності на засіданні приймальної комісії подається голові приймальної комісії до початку оголошення рейтингових списків вступників;

- у журналі реєстрації представників засобів масової інформації акредитовані журналісти зобов’язані засвідчити підписом наявність чи відсутність родинних чи інших зв’язків із будь-якою особою з числа вступників, а також факт ознайомлення з правилами та обов’язками представників засобів масової інформації;

- журналісти зобов’язані не втручатися будь-яким чином у проведення засідання приймальної комісії, не перешкоджати його проведенню.

19.3 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.4 ОНАХТ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.5 Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ.

19.6 Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.7 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ОНАХТ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX - XІ цих Правил.

19.8 Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра ОНАХТ зобов'язана оприлюднити на веб-сайті приймальної комісії та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають за квотами.

 

Правила прийому до ОНАХТ розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії ОНАХТ.

Протокол № 12 від «14» грудня 2015 року.

Протокол № 25 від «18» квітня 2016 року.

Протокол № 25 від «29» червня 2016 року.